KVALITNÁ STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Ako ďalšia generácia Popradčanov si uvedomujeme zodpovednosť za naše mesto a najmä zodpovednosť za ľudí, vďaka ktorým môžeme v našom meste žiť. Považujeme za kľúčové, aby sa mesto dokázalo postarať o Popradčanov, ktorí potrebujú pomoc. Kvalitná starostlivosť o seniorov je jednou z hlavných priorít. Na prvom mieste je kvalitný život seniorov. Chceme, aby žiaden senior nezostal sám. Preto presadíme zriadenie sociálnych zariadení pre seniorov so službami denného stravovania asistovaného bývania s cieľom dôstojného života vo svojej komunite. Zároveň stravovanie seniorov vrátime naspäť pod správu mesta.

ROZŠÍRIME KAPACITU MATERSKÝCH ŠKÔL

ZMODERNIZUJEME TECHNICKÝ STAV ŠKÔL Z PLÁNU OBNOVY

Aktuálna vlna zdražovania zasahuje všetkých ľudí bez rozdielu. Najohrozenejšou skupinou sú chorí a starí ľudia, ktorí sú prakticky bez možnosti si privyrobiť. Preto prichádzame s riešením, v ktorom mesto Poprad v maximálnej miere rozšíri možnosti dofinancovania stravy seniorov a zdravotne znevýhodnených. Každý, kto splní uvedené podmienky, získa nárok na dofinancovanie stravy na úrovni 1,60 € / deň. Opatrenie sa týka občanov, ktorí:

- nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

- majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

- ktorí dovŕšili dôchodkový vek

V praxi to znamená, že všetkým dôchodcom, ktorých dôchodok nepresahuje výšku 500 € poskytneme dotáciu na stravu vo výške 50%. V súčasnosti je cena stravného lístka 3,20 € za obed. Dotácia na stravu by teda činila 1,60 € na jeden obed. Za rok by to bolo 584 € na jedného stravníka.  Túto službu momentálne využíva približne 1 500 stravníkov.

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI AŽ 58,60 € NA MESIAC

Poskytovanie jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi slúži najmä na vykrytie výdavkov spojených s chodom domácnosti. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti  nedosahuje sumy životného minima (234,42 € pri jednotlivcovi) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Jednorazovú dávku možno počas krízy priznať všetkým Popradčanom v hmotnej núdzi jednorazovo  najviac do  výšky 703,26 € za jeden kalendárny rok.

ZRIADIME STACIONÁRE PRE STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV V MESTSKÝCH ČASTIACH A NA JUHU

VYBUDUJEME ĎALŠIE ZARIADENIE PRE NEPRETRŽITÚ STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV